Legutóbbi

 • Baltazár.: www.origo.hu/tudomany/20180524-kutatok-megfejtettek-miert-nott-aranytalanul-nagyra-az-ember-agya.h... (2018.05.24. 20:53) A Magyar Paleoasztronautika Oldal Fóruma
 • Kékavian: Naa 2016 van és eddig nem jött senki azaz nemsokára inkább mi fogunk valahova menni ha a politikus... (2016.11.30. 18:47) Kezdődik?
 • Baltazár.: A mai Borsban írtak Farkas Berciről. A címlapon vastag nagybetűkkel :"Egy űrhajós sem látott még u... (2016.01.17. 21:50) Világcsalás!
 • Végtelen Szellem: @Baltazár.: Én meg egy Bakos Attila előadásban hallottam, talán ebben: www.youtube.com/watch?v=h38... (2016.01.13. 20:34) Inanna az annunaki ürhajósnő
 • 0ti: @Endre Burkovits: olvass többet és ne csak a középiskolai történelem tananyagából mondj vélemény... (2015.10.31. 10:22) Lánc, lánc, eszterlánc...

Hozzászólások

 • Baltazár.: www.origo.hu/tudomany/20180524-kutatok-megfejtettek-miert-nott-aranytalanul-nagyra-az-ember-agya.h... (2018.05.24. 20:53) A Magyar Paleoasztronautika Oldal Fóruma
 • Kékavian: Naa 2016 van és eddig nem jött senki azaz nemsokára inkább mi fogunk valahova menni ha a politikus... (2016.11.30. 18:47) Kezdődik?
 • Végtelen Szellem: Mindennek oka van!.... www.facebook.com/photo.php?fbid=1057306650988734&set=a.131506610235414.... (2016.02.05. 17:37) A Magyar Paleoasztronautika Oldal Fóruma
 • Kilenc: Érdekes megközelítés: martonveronika.blog.hu/2016/01/24/_a_harom_nap_egy_esztendo_titka_a_magyar_n... (2016.01.24. 20:37) A Magyar Paleoasztronautika Oldal Fóruma
 • Baltazár.: A mai Borsban írtak Farkas Berciről. A címlapon vastag nagybetűkkel :"Egy űrhajós sem látott még u... (2016.01.17. 21:50) Világcsalás!
 • Végtelen Szellem: @Baltazár.: Én meg egy Bakos Attila előadásban hallottam, talán ebben: www.youtube.com/watch?v=h38... (2016.01.13. 20:34) Inanna az annunaki ürhajósnő
 • Utolsó 20

Szürke 2008

K�pHost 2.1 - K�pfelt�lt�s

Ezékiel kapcsolata az égiekkel

2010.10.19. 18:10 | Kilenc | 2 komment

A paleoasztronautika és a rejtélyek iránt érdeklődők bizonyára hallottak már Ezékiel könyvéről, melyben a próféta saját korának szókincsével és eszközeivel, Földön kívüli űrhajókkal és lényekkel való találkozásait írja le. Könyvét egy űrhajó érkezésének utolsó mozzanatával, a leszállásnak a leírásával kezdi, miután az Föld körüli pályára tért. Ezután leírja a szerkezet főbb részeit, beszél az űrhajó parancsnokairól, hallja beszédüket, leírja mozgásukat, sőt két repülésben is részt vesz.

Így kezdődik a könyv:

1.1 És lőn a harmincadik esztendőben, a negyedik hónapban, a hónap ötödikén, mikor én a foglyok közt a Kébár folyó mellett voltam: megnyilatkozának az egek, és láték isteni látásokat.
1.2 A hónap ötödikén (ez az ötödik esztendeje Jojákin király fogságba vitelének).
1.3 Valójában lőn az Úrnak beszéde Ezékiel paphoz, a Búzi fiához a káldeusok földén, a Kébár folyó mellett, és lőn ott rajta az Úrnak keze.
1.4 És látám, és ímé forgószél jött északról, nagy felhő egymást érő villámlással, amely körül fényesség vala, közepéből pedig mintha izzó érc látszott volna ki, tudniillik a villámlás közepéből.
Ezékiel felfigyel az égen egy fényes pontra, a közeledő űrhajóra, mely éppen belép a Föld légkörébe. A szerkezet aljából nagy robajjal sárga színű lángcsóva csap ki, miközben az irányítórakéták is fel- fellobbannak.
1.5 És belőle négy lelkes állat formája tetszék ki, és ez vala ábrázatjok: emberi formájok vala.
1.6 És mindeniknek négy orcája vala, és négy szárnya mindenikőjüknek.
A felhőben négy hosszú tárgyat lát, melyeken forgó rotorok vannak.
1.7 És lábaik egyenes lábak, és lábaik talpa mint a borjú lábának talpa, és szikráznak vala, mint a simított érc színe.
A leszálló szerkezetnek lábai is vannak, melyekre kerek talpakat szereltek, hogy a jármű ne süllyedjen el a talajban.
1.8 Továbbá emberi kezek valónak szárnyaik alatt négy oldalukon. Mind a négyőjöknek orcái és szárnyai.
1.9 Szárnyaik egymás mellé lévén szerkesztve, nem fordultak meg jártukban, mindenik az ő orcája irányában megy vala.
1.10 És orcájok formája vala emberi orca, továbbá oroszlánorca mind a négynek jobb felől, és bikaorca mind a négynek bal felől, és sasorca mind a négynek hátul.
1.11 És ezek az ő orcáik. És szárnyaik felül kiterjesztve valának, mindeniknél két szárny összeér vala, kettő pedig fedezé testöket.
1.12 És mindenik az ő orcája irányában megy vala, ahová a lélek vala menendő, oda mennek vala, meg nem fordulván jártukban.
Ebben a részben a forgó helikopterszárnyak látványát próbálja meg leírni.
1.13 És a lelkes állatok közt látszék, mint egy égő üszög, amely lángolt, mint a fáklyák, ide s tova futkározva a lelkes állatok közt; és a tűznek fényessége vala, és a tűzből villámlás jöve ki.
1.14 És a lelkes állatok ide s tova mozognak vala, mint a villámlás cikázása.
Itt a már földet ért jármű közepén lévő sárgán izzó hajtómű működésének a látványa ragadja meg. Ez a leírás kísértetiesen hasonlít a Tesla tekercs által létrehozott, vagy egy plazmagömbben kialakult villámjelenségre.
1.15 És mikor ránéztem a lelkes állatokra, ímé egy kerék vala a földön az állatok mellett mind az ő négy orcájok felől.
1.16 A kerekek mintha tarsiskőből készültek volna, és mind a négyüknek ugyanazon egy formája vala, és úgy látszának egybeszerkesztve, mintha egyik kerék a másik kerék közepében volna.
1.17 Jártukban négy oldaluk felé mentek vala; meg nem fordulnak vala jártukban.
1.18 És talpaik magasak valának és félelmesek, és e talpak rakva valának szemekkel körös-körül mind a négynél.
1.19 És mikor járnak vala a lelkes állatok, járnak vala a kerekek is mellettök, és mikor fölemelkednek vala az állatok a földről, fölemelkednek vala a kerekek is.
1.20 Ahová a lélek vala menendő, mennek vala, ahová tudniillik a lélek vala menendő, és a kerekek fölemelkednek vala mellettök, mert a lelkes állatok lelke vala a kerekekben.
1.21 Ha azok mentek, ezek is mennek vala, és ha azok álltak, ezek is állnak vala, és ha fölemelkedtek a földről, fölemelkednek vala a kerekek is mellettök, mert a lelkes állatok lelke vala a kerekekben.
Az űrhajó leszállása után a helikopteregységek alól előbukkannak a kerekek és a földre eresztik őket. A jármű leszállásakor használt lábak, talpak ezt követően már nem érintik a talajt. A továbbiakban a kerék szerkezetét és működését írja le. Ezek a meghajtott kerekek nem fordulnak el a jármű mégis bármelyik irányba el tud indulni.
1.22 És vala mintegy mennyezet az állatok feje fölött, olyan, mint a csodálatos kristály, kiterjesztve felül fejök felett.
1.23 És a mennyezet alatt szárnyaik egyenesek valának, egyik a másikkal összeérvén; mindegyiknek kettő vala, amelyek befedik vala innen, és mindegyiknek kettő vala, amelyek befedik vala amonnan az ő testöket.
1.24 És hallám szárnyaik zúgását, mint sok vizeknek zúgását, úgy mint a Mindenhatónak hangját, mikor járnak vala, zúgás hangját, mint valami tábornak zúgását; mikor állának, leeresztik vala szárnyaikat.
1.25 És lőn kiáltás a mennyezeten felül, amely vala fejök felett, és ők megállván leeresztik vala szárnyaikat.
Figyelme ismét a hangosan forgó rotorok felé irányul, melyek lassan megállnak és a szárnyak merőleges helyzetbe kerülnek, azaz lecsukódnak.
1.26 És a mennyezeten felül, amely fejők felett vala, látszék mint valami zafírkő, királyi széknek formája, és a királyi széknek formáján látszék mint egy ember formája azon felül.
1.27 És látám izzó ércként ragyogni, amelyet mintha tűz vett volna körül derekának alakjától fogva és fölfelé; és derekának alakjától fogva és lefelé látám, mintha tűz volna. És fényesség vala körülötte.
1.28 Mint amilyen a szivárvány, mely a felhőben szokott lenni esős időben, olyan vala a fényesség körös-körül. Ilyen vala az Úr dicsőségének formája, és látám, és orcámra esém, és hallám egy szólónak szavát.
Ezékiel meglátja az űrhajó tetején lévő irányító kabint, amit talán védőpajzs vesz körül, és egy benne ülő embert, aki megszólítja.
8.1 És lőn a hatodik esztendőben, a hatodik hónapban, a hónap ötödik napján: én ülök vala házamban, és Júda vénei ülnek vala előttem, és esék reám ott az Úr Istennek keze.
8.2 És látám, és ímé vala mintegy tűznek formája, derekának alakjától fogva lefelé tűz vala, és derekától fogva fölfelé vala mint a fényesség, mint az izzó érc.
8.3 És kinyújta egy kézformát, és megragada engem fejem üstökénél fogva, és fölemelve vitt engem a lélek a föld és az ég között, és bevive engem Jeruzsálembe isteni látásokban a belső kapu bejáratához, amely északra néz, ahol vala helye a bosszúság bálványának, amely bosszúságra ingerel vala.
8.4 És ímé ott vala Izráel Istenének dicsősége, a látás szerint, amelyet láttam a völgyben.
A harmadik találkozás alkalmával a parancsnok Ezékielt felveszi gépére, és később leszáll vele egy templom belső udvarában.
40.1 Huszonötödik esztendejében fogságunknak, az esztendőnek kezdetén, a hónap tizedikén, a tizennegyedik esztendőben az után, hogy a város megveretett, épen ezen a napon lőn az Úr keze én rajtam, és elvitt engemet oda.
40.2 Isteni látásokban vitt engem Izráel földjére, és letőn engem egy igen magas hegyre, s azon vala mint egy város épülete dél felől.
40.3 És oda vitt engem, és ímé egy férfiú vala ott, tekintete mint az ércnek tekintete, és len-zsinór vala kezében és mérőpálca; és a kapuban áll vala.
Ismét elviszik egy hegyvidékes területre, a Földön lévő telepükre, ahol egy fém öltözetben, védőruhában lévő férfival találkozik. Később a mérőbottal, ami talán egy lézeres mérőeszköz, -egy vonalzóval mindez elég sokáig tartana- megmérik a város összes épületét, azok ablakait, ajtóit, az épületek között lévő távolságot, tereket, oszlopokat stb.

J. F. Blumrich, a NASA egyik főmérnöke felfigyelt erre a leírásra és számításaival be is bizonyította az Ezékiel próféta által, 2500 évvel ezelőtt lejegyzett repülő szerkezet technikai helyességét és valódiságát. A leírások segítségével Blumrich megrajzolta a főtestet, az azt fenntartó négy forgószárnyat és a szerkezet tetején lévő fülkét. Ezt az űrhajótestet nemcsak elképzelhetőnek, hanem repülési szempontból igen ötletesnek is találta, amely fel- és leszálláskor egyaránt tevékenyen közrejátszik a jó irányíthatóságban. Ezékiel űrhajói című könyvében fölvázolja az űrhajó valószínű Föld körüli pályáját, leszállási manővereit és a földi helyváltoztatás helikopteres végrehajtását. Leírja a hajtómű, a helikopter egységek, a leszálló teleszkóp talpak és a minden irányba szabadon gördülő kerekek működését is. 

K�pHost 2.1 - K�pfelt�lt�s

A bejegyzés trackback címe:

https://kilenc.blog.hu/api/trackback/id/tr132383807

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

A kép is és az írás is nagyon jó!

Köszönöm